דעת 85

98.00

תוכן העניינים

שאול מגיד – התיתכן יהודיות יציבה? הכורח והקושי שבהמשׂגת היהודי
שלומי מועלם – מקוריות אדמתית: אינטלקטואליזם יהודי ואתיקה טרנסצנדנטית בפילוסופיה של ויטגנשטיין
דב שוורץ – מעמדה של הדת במדינה: היבטים חברתיים ותרבותיים אחדים
מאמרים
דרור ארליך – דאוד אלמקמץ על נצחיות העונש בעולם הבא
שלום צדיק – סגולת ישראל ומוסר טבעי בהגותו של רבי אברהם בר־חייא
שאול אפרתי – ההשגחה בפרקים הלקסיקוגרפיים במורה נבוכים
אלכסנדר אבן־חן – על תרגומי אונקלוס במורה נבוכים
עמירה ערן – האם השפיע הרלב"ג על תרגום אמונה רמה ועל הביאור לאמונה רמה
יצחק ברוך רוזנבלום – מורה נבוכים בין משכילי ולמדני גליציה
לי ברטוב – ‘אלילים מודחים ומקדשים נטושים': בחינה מחודשת לזיקה שבין הלל צייטלין ללב שסטוב
טרי וינברג 'יהדות והאדם המודרני': עיונים בהגותו של ויל הרברג ותרומתו להגות
היהודית באמריקה בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה
פיני איפרגן הנס בלומנברג – על המטפורה ‘המוחלטת‘ של המערה: לחשוב את המקור או לספר סיפור
צחי וייס – ‘סר לבם מן העליונה': חשיבה מחודשת על גבולותיה של ‘ספרות הקבלה' ועל ההתנגדות ל'קבלה' במחצית הראשונה של המאה השלוש־עשרה
אדם אפטרמן – המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש בספר ראשית חכמה
אורי ספראי – נוסח האר"י והפולמוס על מנהגי התפילה בדורות שלאחר גירוש ספרד
יניב מזומן – הגישה הקבלית של הרש"ש בהבנת כתבי האר"י והפרשנות הקבלית
בעקבות תורתו
אפרים חמיאל  – שד"ל ורחל מורפורגו — בין קבלה לתבונה
ישראל אורי מייטליס – מלמדנות פילוסופית ללמדנות חסידית: מר' יוסף רוזין לר' מנחם מנדל שניאורסון
ראובן הכהן אוריה – העתיד לבוא כאבן בוחן למשנתו האימננטית של ר' מנחם מנדל שניאורסון
מתניה שטרנברג – ‘הם מסורים בידך ואי אתה מסור בידיהם': תפיסת הקבלה בכתבי הראי"ה קוק ודימויו העצמי כמקובל
זכרון להולכים
זאב הרוי – שרל שלום תואתי, חוקר הפילוסופיה היהודית
ביקורת ספרים
רוני בר־לב אבי שגיא ודב שוורץ, מריאליזם למשיחיות: הציונות הדתית ומלחמת ששת הימים, ירושלים: מכון שלום הרטמן והוצאת כרמל, 2017
ספרים שנתקבלו במערכת
תקצירים בעברית
רשימת המשתתפים
החלק האנגלי
מאמרים
רונן פנקס – קורלציה ואוריינטציה: יחסו של אריך פרום לדת לאור הגותם של הרמן יחזקאל כהן ופרנץ רוזנצווייג
אבי שגיא – סבל, גאולה ונחמה ביצירתו של אהרן אפלפלד
ביקורת ספרים
רפאל ישפה – ישראל דרזין, סודות היהדות, ירושלים: הוצאת גפן 2014 (אנגלית)
מרסיה פלי – אפרים מאיר, להיות בין־דתי: לקראת תיאולוגיה דיאלוגית מנקודת
המבט היהודית, מינסטר: הוצאת וקסמן 2017 (אנגלית)
שלמה זאב פיק – דב שוורץ, מפנומנולוגיה לאקזיסטנציאליזם: הפילוסופיה של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, כרך שני, תרגמה בתיה שטיין, ליידן: הוצאת בריל 2013 (אנגלית)
תקצירים באנגלית

קטגוריה: