דעת 86

98.00

תוכן העניינים

אלון גושן־גוטשטיין – ראשית דבר והקדשה
ישי רוזן צבי – פתח דבר: על 'מחשבת חז"ל' כפרויקט חתרני

שער א
אחדות מדורגת
דימוי עצמי וחלוקה לתקופות במחשבת חז"ל

אלון גושן־גוטשטיין תקופת חז"ל — פריודיזציה היסטורית, ספרותית ורעיונית: מבוא ובירור מושגי
אמנון רז־קרקוצקין בין גלות לימי ביניים: על פריודיזציות של עבר ועל פריודיזציות של ההווה
אליעזר סגל – למשמעות הגדרת 'חז"ל' כתקופה
מנחם צבי פוקס – תוארי כבוד כמפתח לחלוקה לתקופות: תקופת חז"ל ומעבר לה
אברהם וולפיש – האם כל המוסיף חולק? הגות התנאים מול הגות האמוראים — הרהורים מתודולוגיים
פנחס מנדל – בין תנאים לאמוראים: לחקר התודעה ההרמנויטית של חז"ל
יעקב אלבוים – ליקוט ועיבוד ביצירה המדרשית — בין מוקדם למאוחר
עמרם טרופר – האם סדר הקבלה נועד לדחות כת כוהנית?
שמואל ספראי וזאב ספראי – מחלוקות כיתתיות בשיני הזמן
דב שוורץ – הערה על הממד הפילוסופי של בראשית רבה

שער ב
ארץ, מקדש, אדם
מוקדי קדושה משתנים במחשבת חז"ל

אלון גושן־גוטשטיין – מבוא: זיהוי מוקדי קדושה משתנים וחקר מחשבת חז"ל
אלון גושן־גוטשטיין – מקומה של ארץ ישראל במחשבת חז"ל
מנחם צבי פוקס – ארץ ישראל במחשבת חז"ל על פי ויליאם ד. דיוויס
אור יצחק מרגלית – מצוות התלויות בארץ כנגזרות מקדושתה
זאב ספראי  – המצוות התלויות בארץ: השתקפות הקדושה בשיח ההלכתי
כנה ורמן – מצוות בני נח ומצוות התלויות בארץ
נעם זהר – משוויון לשַבָּת הארץ: התמורה הרעיונית בהלכות שביעית התנאיות
יאיר לורברבוים – ממקדש לאדם: תמורות במוקד הקדושה בספרות חז"ל
אלון גושן־גוטשטיין – הרהורי חתימה: בכור שינוי הערכים

שער ג
הרוחניות וחקר מחשבת חז"ל

אלון גושן־גוטשטיין – הרוחניות כאספקלריה ללימוד עולמם של חכמים
דליה מרקס – 'המכוון לבו' — סוגיה בהבנת חוויית התפילה בעולמם של חז"ל
דוד לוין – תורה לשמה — היבטים חוץ־עיוניים של תלמוד תורה
שמואל לואיס – 'ולפני כבוד ענוה' (משלי טו, 33): שבירת מבני החברה כעלייה אל השפלות
עידו חברוני – הרוח שבבשר: מיניות ורוחניות בסיפורי התלמוד הבבלי
ספרים שנתקבלו במערכת
רשימת המשתתפים
תקצירים באנגלית

קטגוריה: